2. Regulamin kursów stacjonarnych

Regulamin stacjonarnych kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, egzaminu ósmoklasisty prowadzonych przez:

– Centrum Kształcenia Ustawicznego„ Pitagoras”,

– Centrum Kształcenia „Pitagoras”.

1. Organizator zajęć

Centrum Kształcenia Ustawicznego „Pitagoras” i Centrum Kształcenia „Pitagoras” zwane dalej „Centrum” reprezentowane są przez Monikę Przybylską-Biczyk, nazywaną dalej Organizatorem.

„Centrum” zostało zarejestrowane 01.01.1998 r. i legitymuje się następującymi numerami: -Regon: 012852308, -NIP: 527-206-92-15.

W 2012 roku „Centrum” zostało zarejestrowane w Kuratorium Oświaty w Warszawie jako niepubliczna placówka oświatowa i legitymuje się następującymi numerami: 79 Pz, 1058 K.

2. Cel zajęć, program nauczania, nauczyciele

„Centrum” prowadzi zajęcia, których celem jest przygotowanie uczestników do egzaminu maturalnego / ósmoklasisty zgodnie z obowiązującymi zasadami egzaminacyjnymi.

Zajęcia prowadzone są wg autorskich programów opracowanych na podstawie standardów CKE z jednoczesnym dostosowaniem ich do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie oraz indywidualne predyspozycje zawodowe zapewniające profesjonalne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego / ósmoklasisty

3. Warunki nauczania

Zajęcia odbywają się w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14. Kursy mogą dodatkowo odbywać się pod adresami wymienionymi na www.pitagoras.edu.pl (zakładka „Lokalizacja”).

Każdy rodzaj kursu obejmuje określoną, stałą liczbę godzin zajęć, która jest realizowana zgodnie z harmonogramem zajęć. Zajęcia, które nie odbędą się z przyczyn zależnych od Organizatora kursu (np. choroba nauczyciela) zostaną odpracowane w innym terminie ustalonym i zaakceptowanym przez całą grupę.

W przypadku zawieszenia nauczania stacjonarnego w klasach ostatnich szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powodu stanu epidemiologicznego lub innego zajęcia zostaną przeprowadzone zdalnie za pośrednictwem profesjonalnych platform przeznaczonych do tego rodzaju edukacji. W takiej sytuacji rodzic / opiekun prawny ucznia powinien zagwarantować uczniowi dostęp do internetu oraz stosowny sprzęt elektroniczny. Zmiana formy prowadzenia zajęć ze stacjonarnej na zdalną nie powoduje zmiany ceny kursu.

W ramach kursu maturalnego / ósmoklasisty przeprowadzany jest co najmniej jeden egzamin próbny.

Zajęcia odbywają się w grupach liczących od 7 do 14 osób.

Grupy podzielone są wg poziomu zaawansowania uczestników.

Zmiana grupy wymaga zgody Organizatora zajęć.

Postępy w nauce oraz uczęszczanie uczniów na zajęcia są monitorowane.

4. Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2024/2025 – kiedy odbywają się zajęcia?

Kalendarz spotkań - kursy maturalne i ósmoklasisty 2024/2025

MiesiącPnWtŚrCzPtSoNd
Wrzesień 202430----2829
Październik 20247
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
Listopad 20244
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
8
15
22
29
9
16
23
30
10
17
24
Grudzień 20242
9
16
3
10
17
4
11
18
5
12
19
6
13
20
7
14
1
8
15
Styczeń 202513
20
27
7
14
21
28
8
15
22
29
9
16
23
30
10
17
24
31
11
18
25
12
19
26
Luty 202517
24
18
25
19
26
20
27
21
28
2223
Marzec 20253
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
Kwiecień 20257
14
1234
11
5
12
26
6
13
27

5. Ceny, rabaty, raty, termin płatności, forma płatności

Aktualny cennik oraz rabaty znajdują się na www.pitagoras.edu.pl.

Oprócz jednorazowej opłaty za zajęcia istnieje możliwość dokonania wpłaty w ratach. W takim przypadku należy podpisać z Organizatorem kursów „Umowę płatności ratalnych”.

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie jest dokonanie wpłaty zgodnej z cennikiem.

Opłatę za zajęcia należy wnieść przelewem na konto:

kursy maturalne: CKU „Pitagoras”, 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50/3, Santander Bank, nr konta: 68 1500 1911 1219 1034 3686 0000

kursy ósmoklasisty: CK „Pitagoras”, 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50/3, Santander Bank, nr konta: 26 1500 1911 1219 1035 0075 0000

W cenę kursu wliczone są wszelkie materiały pomocnicze.

Opłaty za lekcje, na których uczeń był nieobecny nie podlegają zwrotowi.

6. Warunki rezygnacji

Uczeń ma prawo zrezygnować z zajęć po drugim spotkaniu (w przypadku kursów rocznych) lub po pierwszym spotkaniu (w przypadku pozostałych kursów oprócz feryjnych) wynikającym z harmonogramu zajęć. W przypadku rezygnacji z zajęć, uczestnikowi zostanie zwrócona w ciągu 7 dni cała opłata, jaką wniósł na rzecz „Centrum”. Zawiadomienie o rezygnacji wymaga formy pisemnej i powinno wpłynąć do „Centrum”  przed trzecim spotkaniem (kursy roczne) lub przed drugim spotkaniem (pozostałe kursy). Zawiadomienie o rezygnacji można wysłać  elektronicznie na adres: pitagoras@pitagoras.edu.pl .

7. Zwrot kosztu kursu w przypadku niezdania egzaminu maturalnego z przedmiotu na poziomie podstawowym

„Centrum” daje uczniowi gwarancję zdawalności pod warunkiem, że uczeń będzie stosował się do następujących zasad:

– uczeń musi być obecny na wszystkich zapowiedzianych sprawdzianach i musi je zaliczać,

– uczeń może maksymalnie opuścić 12% godzin zajęć w ramach jednego kursu,

– opłaty za zajęcia ucznia w „Centrum” muszą być dokonane zgodnie z ustalonym terminem płatności.

Jeżeli uczeń przestrzegający wyżej wymienionych zasad nie zdobędzie 30% punktów na egzaminie maturalnym z przedmiotu na poziomie podstawowym, na który uczęszczał w „Centrum”, to zostanie zwrócony mu koszt kursu za ten przedmiot.

8. Postanowienia końcowe

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące organizacji zajęć powinny być niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi kursów. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego rozwiązania ewentualnych problemów.

Organizator zajęć