Kursy maturalne biologia

Kursy maturalne biologia – CKU Pitagoras – Warszawa

Kursy maturalne z biologii prowadzone są przez Panią Aleksandrę Michalską-Pardę – nauczyciela z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą na poziomie licealnym i akademickim, posiadającym uprawnienia egzaminatora maturalnego z biologii i tytuł doktora nauk biologicznych. Program kursu dostosowany jest do wymagań egzaminacyjnych obowiązujących od 2023 roku.

Kursy maturalne z biologii zapewniają powtórzenie i uzupełnienie wiadomości przewidzianych w podstawie programowej nauczania na poziomie rozszerzonym w szkole ponadgimnazjalnej  (IV etap edukacyjny) oraz doskonalenie umiejętności pracy z arkuszem maturalnym.

Kursy maturalne z biologii organizujemy na 2 poziomach edukacyjnych:

 • R-3: Poziom rozszerzony 3 (średnio-zaawansowany),
 • R-4: Poziom rozszerzony 4 (zaawansowany).

Oczekiwane rezultaty po ukończeniu kursu maturalnego z biologii:

 • powtórzenie, uzupełnienie oraz utrwalenie wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej kształcenia w zakresie biologii na poziomie rozszerzonym;
 • nabycie umiejętności prawidłowej interpretacji czasowników operacyjnych stosowanych w arkuszach egzaminacyjnych;
 • wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów pojawiających się podczas egzaminu.

Kursy maturalne z biologii – korzyści:

 • otrzymasz komplet materiałów ćwiczeniowych: karty pracy, arkusz maturalny, prezentacje programu  Power Point będące uzupełnieniem części wykładowej, zawierające zadania typu maturalnego wraz z rozwiązaniami;
 • przekazane zostaną Ci wskazówki do pracy z arkuszem maturalnym oraz informacje o najczęściej popełnianych błędach udzielone przez egzaminatora maturalnego;
 • uzyskasz regularną informację zwrotną dotyczącą postępów w nauce oraz korektę popełnianych przez Ciebie błędów wraz z sugestiami do dalszej pracy;
 • otrzymasz możliwość bieżących konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kursy maturalne z biologii – charakterystyka:

 • formy i metody pracy: wykład, pogadanka, dyskusja, praca z zestawami zadań typu maturalnego, kartkówki i prace domowe obejmujące zadania maturalne z biologii;
 • podczas kursu odbywa się matura próbna w oparciu o autorski arkusz maturalny wystandaryzowany zgodnie z wytycznymi CKE;
 • system oceniania: kartkówki, prace domowe i arkusz próbnej matury ocenianie są procentowo, zgodnie z wymaganiami egzaminu maturalnego z biologii.

Treści nauczania – kursy maturalne – biologia:

 • Metodyka badań biologicznych. Chemiczne podstawy życia.
 • Komórka – podstawowa jednostka życia. Tkanki roślinne i zwierzęce.
 • Podstawy klasyfikacji organizmów. Przegląd organizmów: wirusy, bakterie, protisty.
 • Przegląd organizmów: grzyby, porosty i rośliny zarodnikowe.
 • Przegląd organizmów: rośliny nasienne.
 • Przegląd organizmów: zwierzęta bezkręgowe – gąbki, parzydełkowce, płazińce, nicienie.
 • Przegląd organizmów: zwierzęta bezkręgowe – pierścienice, mięczaki, stawonogi, szkarłupnie.
 • Przegląd organizmów: strunowce – osłonice, bezczaszkowce, krągłouste, ryby i płazy.
 • Przegląd organizmów: strunowce – gady, ptaki i ssaki.
 • Procesy metaboliczne – uniwersalne reguły.
 • Procesy metaboliczne – podstawowe szlaki metaboliczne.
 • Organizm człowieka: układ ruchu i skóra.
 • Organizm człowieka: układ pokarmowy i oddechowy.
 • Organizm człowieka: układ krążenia i wydalniczy.
 • Organizm człowieka: układ hormonalny i nerwowy.
 • Organizm człowieka: obrona immunologiczna i układ rozrodczy.
 • Budowa i funkcje kwasów nukleinowych. Ekspresja genów.
 • Sposoby dziedziczenia.
 • Mutacje i choroby genetyczne.
 • Biotechnologia.
 • Ekologia – charakterystyka populacji.
 • Ekologia – struktura ekosystemów i biomy Ziemi. Ochrona środowiska.
 • Ewolucja organizmów.
 • Genetyka populacji. Antropogeneza.

Organizacja zajęć – kursy maturalne – biologia:

 • zajęcia odbywają się raz tygodniu w wymiarze 3 godzin dydaktycznych,
 • grupy liczą 7 – 14 osób,
 • kursy maturalne z biologii odbywają się w pobliżu pl. Bankowego (Warszawa – Śródmieście),
 • Terminy i ceny kursów maturalnych podane są w zakładkach: „Terminy” oraz „Ceny i rabaty”.

Zapraszamy również na kursy maturalne z innych przedmiotów!