Kursy maturalne fizyka

Kursy maturalne fizyka – CKU Pitagoras Warszawa

Kursy maturalne z fizyki prowadzone są przez Pana Pawła Gmitrzuka – nauczyciela z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą na poziomie licealnym, posiadającym uprawnienia egzaminatora maturalnego z fizyki, który pełnił też funkcję przewodniczącego zespołu egzaminatorów, oraz brał udział w eksperckich pracach nad kryteriami oceniania arkuszy maturalnych z fizyki. Przygotowany program kursu spełnia wymagania egzaminacyjne obowiązujące od 2023 roku.

Kursy maturalne z fizyki to powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości przewidzianych w podstawie programowej kształcenia z fizyki na poziomie rozszerzonym (IV etap edukacyjny) oraz doskonalenie umiejętności pracy z arkuszem maturalnym. Dzięki małym grupom ćwiczeniowym, kursy maturalne z fizyki są elastyczne pod względem potrzeb uczniów. W razie konieczności uzupełniają wiadomości z wcześniejszych etapów edukacyjnych. Tempo pracy dostosowujemy do potencjału grupy i jej potrzeb.

Dwa poziomy edukacyjne

W trosce o to, aby kursy maturalne z fizyki spełniły oczekiwania każdego ucznia, prowadzimy zajęcia na dwóch poziomach edukacyjnych:

 • R-3: Poziom rozszerzony 3 (średnio-zaawansowany),
 • R-4: Poziom rozszerzony 4 (zaawansowany).

Kursy maturalne fizyka – cele kształcenia:

 • Rozumienie pojęć, zjawisk i procesów fizycznych.
 • Rozpoznanie wszystkich typów zadań występujących na maturze.
 • Swobodne poruszanie się w obszarach wymaganej wiedzy.
 • Nabycie umiejętności prawidłowej interpretacji zadań stosowanych w arkuszach egzaminacyjnych.
 • Wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów pojawiających się podczas egzaminu.
 • Racjonalne gospodarowanie czasem podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym.

Kursy maturalne fizyka – efekty:

 • lepsza ocena z fizyki na świadectwie,
 • wyższy wyniki z egzaminu maturalnego,
 • większe szanse dostania się do wybranej szkoły wyższej.

Kursy maturalne z fizyki – przebieg zajęć:

 • Formy i metody pracy: wykład, pogadanka, dyskusja, testy, ćwiczenia, praca z zestawami zadań typu maturalnego, kartkówki i prace domowe obejmujące zadania maturalne z fizyki.
 • Podczas kursu odbywa się co najmniej jedna matura próbna przeprowadzana w oparciu o autorski arkusz maturalny wystandaryzowany zgodnie z wytycznymi Komisji Egzaminacyjnej.
 • System oceniania: kartkówki, prace domowe i arkusze maturalne ocenianie są procentowo. Co miesiąc uczeń otrzymuje końcową ocenę procentową.
 • Uczeń otrzymuje komplet materiałów ćwiczeniowych: karty pracy, arkusz maturalny, prezentacje z doświadczeniami będące uzupełnieniem części wykładowej, zawierające również zadania typu maturalnego wraz z rozwiązaniami.
 • Uczestnikom przekazane zostaną wskazówki do pracy z arkuszem maturalnym oraz informacje o najczęściej popełnianych błędach na maturze.
 • Każdy uczeń otrzymuje regularną informację zwrotną dotyczącą postępów w nauce oraz korektę popełnianych błędów wraz z sugestiami do dalszej pracy.
 • Kursanci mają możliwość bieżących konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kursy maturalne fizyka – ogólny program zajęć:

 • Kinematyka
 • Ruch i siły.
 • Energia mechaniczna.
 • Bryła sztywna.
 • Ruch drgający.
 • Fale mechaniczne.
 • Fizyka układów wielu cząstek. Termodynamika.
 • Grawitacja.
 • Elektrostatyka.
 • Prąd elektryczny.
 • Pole magnetyczne.
 • Indukcja elekromagnetyczna i prąd przemienny.
 • Fale elektromagnetyczne.
 • Wybrane zagadnienia z optyki falowej i geometrycznej.
 • Determinizm i indeterminizm praw fizyki.
 • Rozwiązywanie arkuszy maturalnych.

Organizacja zajęć – Kursy maturalne fizyka

 • Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 3 godziny lekcyjne.
 • Grupy liczą od 7 do 14 osób.
 • Kursy maturalne prowadzimy w pobliżu pl. Bankowego (Warszawa – Śródmieście).

Zapraszamy na kursy maturalne z fizyki oraz z innych przedmiotów!