Kursy maturalne geografia

Kursy maturalne geografia – CKU Pitagoras Warszawa

Kursy maturalne z geografii prowadzone są przez Pana Tomasza Mrozka – nauczyciela z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą licealną, posiadającym status nauczyciela dyplomowanego oraz uprawnienia egzaminatora maturalnego z geografii.

Opracowany program kursu jest zgodny z wymaganiami egzaminacyjnymi obowiązującymi od roku szkolnego 2022/2023 (matura w nowej formule) i jednocześnie dostosowany do zróżnicowanych potrzeb uczniów.

Kursy maturalne z geografii umożliwiają powtórzenie, uzupełnienie oraz utrwalenie wiadomości określonych w podstawie programowej kształcenia z geografii na poziomie rozszerzonym (IV etap edukacyjny) oraz doskonalenie umiejętności rozwiązywania arkuszy maturalnych. Uzupełniamy również wiadomości z etapów wcześniejszych, jeżeli ujawni się taka potrzeba.

Dwa poziomy edukacyjne

W trosce o to, aby kursy maturalne z geografii spełniły oczekiwania wszystkich uczniów, prowadzimy zajęcia na dwóch poziomach edukacyjnych:

 • R-3: Poziom rozszerzony 3 (średnio-zaawansowany),
 • R-4: Poziom rozszerzony 4 (zaawansowany).

Kursy maturalne geografia – cele edukacyjne:

 • Rozumienie pojęć, zjawisk i procesów geograficznych.
 • Osiągnięcie nawyku myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Prawidłowe wnioskowanie.
 • Ugruntowanie nabytej wiedzy.
 • Nabycie umiejętności prawidłowej interpretacji czasowników operacyjnych stosowanych w arkuszach egzaminacyjnych.
 • Wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów pojawiających się podczas egzaminu maturalnego z geografii.
 • Sprawne zarządzanie czasem przy pracy z arkuszem egzaminacyjnym.

Kursy maturalne geografia – efekty:

 • lepsza ocena z geografii na świadectwie,
 • wyższy wyniki z egzaminu maturalnego,
 • większe szanse dostania się do wybranej szkoły wyższej.

Kursy maturalne z geografii – przebieg zajęć:

 • Formy i metody pracy – wykład, dyskusja, ćwiczenia, praca z zestawami zadań maturalnych, zaliczenia materiału, prace domowe obejmujące zadania maturalne z geografii.
 • Podczas kursu odbywają się dwie matury próbne w oparciu o autorskie arkusze maturalne wystandaryzowane zgodnie z wytycznymi CKE.
 • System oceniania – kartkówki, prace domowe oraz dwa arkusze maturalne oceniane procentowo, zgodnie z wymaganiami egzaminu maturalnego z geografii. Na koniec każdego miesiąca uczeń otrzymuje ocenę procentową.
 • Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów ćwiczeniowych: karty pracy, arkusze maturalne, mapy itp.
 • Przekazane są im wskazówki do pracy z arkuszem maturalnym oraz informacje o najczęściej popełnianych błędach maturzystów.
 • Uzyskują regularne informacje zwrotne dotyczące postępów w nauce oraz korekty popełnianych przez nich błędów wraz z sugestiami do dalszej pracy.
 • Otrzymują możliwość bieżących konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kursy maturalne geografia – ogólny program zajęć:

 • Elementy metodyki badań geograficznych.
 • Budowa Ziemi i jej ewolucja.
 • Procesy endogeniczne.
 • Procesy egzogeniczne.
 • Minerały i skały jako efekt działania procesów egzogenicznych i endogenicznych.
 • Miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym i Wszechświecie.
 • Atmosfera.
 • Hydrosfera.
 • Pedosfera i biosfera.
 • Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. Relacje człowiek-środowisko.
 • Procesy demograficzne na świecie i w Polsce.
 • Współczesne procesy osadnictwa.
 • Światowe problemy żywnościowe.
 • Produkcja energii i kierunki rozwoju przemysłu.
 • Usługi i komunikacja.
 • Obrót międzynarodowy.
 • Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego państw świata.
 • Przemiany polityczne współczesnego świata.
 • Zmiany w środowisku wywołane działalnością człowieka.

W ramach kursu przewidziane jest również rozwiązywanie i analiza dziesięciu testów próbnych oraz dwa egzaminy próbne.

Organizacja zajęć – Kursy maturalne geografia

 • Spotkania odbywają się w małych grupach (7 – 14 osób).
 • Na zajęciach spotykamy się raz w tygodniu na 3 godz. lekcyjne.
 • Kursy maturalne organizujemy w pobliżu pl. Bankowego (Warszawa – Śródmieście).

Zapraszamy na kursy maturalne z geografii oraz z innych przedmiotów!