Kursy maturalne historia

Kursy maturalne historia – CKU Pitagoras Warszawa

Kursy maturalne z historii przygotowują uczniów do egzaminu zgodnie ze standardami wymagań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz wieloletnim doświadczeniem nauczycieli specjalizujących się w przygotowywaniu młodzieży do matury. Na kursie powtarzamy i utrwalamy treści programowe z zakresu historii wymagane w podstawie programowej dla IV etapu edukacyjnego. Uzupełniamy również wiadomości z etapów wcześniejszych, jeżeli ujawni się taka potrzeba.

Kursy maturalne z historii przygotowują do pracy z arkuszem egzaminacyjnym zgodnie z jego układem formalnym i merytorycznym.

Uczymy:

  • chronologii historycznej,
  • analizy i interpretacji historycznej,
  • tworzenia narracji historycznej.

Kursy maturalne z historii

to solidne powtórzenie materiału zgodnie z rejestrem zakładanych umiejętności ucznia (ujętym w podstawie programowej MEN), które są podstawą do konstruowania arkusza maturalnego z historii.

Na zajęciach uwzględniamy potrzeby indywidualne kursantów wprowadzając dwutorowość pracy. Z jednej strony przygotowujemy do pracy w zakresie części testowej arkusza, z drugiej – do umiejętności stworzenia wypowiedzi pisemnej.

Kursy maturalne – historia – część testowa

Kursy maturalne z historii w zakresie części testowej arkusza ćwiczą umiejętności złożone, takie jak analiza, porównywanie, klasyfikacja, wnioskowanie, syntetyzowanie, uogólnianie. Kształcą umiejętności interpretacji różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu (teksty, mapy, tabele itp.). Koncentrują się na pięciu epokach historycznych (od starożytności po wiek XX), problematyce historii Polski, historii powszechnej, uwzględniając zagadnienia z zakresu historii politycznej, społeczno-gospodarczej oraz historii kultury.

Doskonalimy umiejętności rozumienia poleceń do zadań maturalnych. Uczymy formułowania opinii o zjawiskach historycznych, zajmowania stanowiska, umiejętnego argumentowania i przedstawiania kontrargumentów, przedstawiania rozumowania i umiejętności udowadniania. Ćwiczymy umiejętności udzielania precyzyjnych odpowiedzi na polecenia zawarte w arkuszach.

Kursy maturalne – historia – wypowiedź pisemna

Kursy maturalne z historii w zakresie tworzenia wypowiedzi pisemnej kształcą umiejętność napisania zgodnej z tematem, poprawnej merytorycznie wypowiedzi zgodnej z kryteriami oceniania. Uczą, jak wykazać się znajomością i rozumieniem różnych aspektów danego problemu, ujęcia w szerszym kontekście interpretacyjnym. Pokazują, jak przeprowadzić selekcję i hierarchizację informacji. Zaprezentować tok rozumowania prowadzący do sformułowania konkluzji. Wykazać się umiejętnością analizowania przyczyn i skutków, uzasadniania postawionej tezy, argumentowania. Przywoływania źródeł.

Kursy maturalne z historii

to, jak wskazuje nasze doświadczenie potwierdzone ewaluacją, duża satysfakcja uczniów z:

  • form pracy,
  • progresu wiedzy,
  • skuteczności na egzaminie.

Organizacja zajęć – kursy maturalne historia:

  • zajęcia odbywają się raz tygodniu i trwają 135 min,
  • grupy liczą 7 – 14 osób,
  • kursy maturalne z historii organizujemy w pobliżu pl. Bankowego (Warszawa – Śródmieście),
  • Terminy i ceny kursów maturalnych podane są w zakładkach: „Terminy” oraz „Ceny i rabaty”.

Zapraszamy również na kursy maturalne z innych przedmiotów!