Kursy maturalne język polski

Kursy maturalne język polski – CKU Pitagoras Warszawa

Kursy maturalne z języka polskiego opracowane zostały w oparciu o standardy wymagań określonych w podstawie programowej liceum ogólnokształcącego i wymagania egzaminacyjne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Niebagatelną rolę odgrywa również doświadczenie prowadzących zajęcia, którzy od lat przygotowują młodzież do matury, na bieżąco modyfikując treści i formy zajęć w zależności od zmian, nowych tendencji i sugestii Komisji.

Kursy maturalne z języka polskiego dzięki mniej licznym niż klasa szkolna grupom są elastyczne również pod względem potrzeb uczniów. Zajęcia są w dużym stopniu zindywidualizowane, zwłaszcza jeżeli chodzi o analizę i ocenę prac pisemnych. Przygotowując do egzaminu ustnego dajemy każdemu szansę sprawdzenia się, porównania z innymi, podniesienia poziomu wypowiedzi aż do niewątpliwej pod względem formy i treści wypowiedzi egzaminacyjnej.

Cztery poziomy edukacyjne

Kursy maturalne z języka polskiego odbywają się na czerech poziomach edukacyjnych:

 • P-1: Poziom podstawowy 1 (nauka od podstaw),
 • P-2: Poziom podstawowy 2 (nauka + powtórka),
 • R-3: Poziom rozszerzony 3 (uzupełnienie wiadomości + powtórka),
 • R-4: Poziom rozszerzony 4 (powtórka + rozszerzenie wiadomości).

Dzięki takiemu podziałowi kursy są efektywne i skuteczne. Wynik z testu diagnostycznego decyduje o poziomie grupy.

Kursy maturalne język polski – matura ustna – cele pracy

 • kształcenie umiejętności budowania wypowiedzi monologowej na zadany w poleceniu temat;
 • pobudzanie inspiracji ucznia tekstem kultury tak, by potrafił rozwinąć i poszerzyć zasygnalizowane w poleceniu wątki;
 • przygotowanie merytoryczne i psychiczne do rozmowy z zespołem egzaminacyjnym;
 • kształcenie umiejętności zaprezentowania siebie na odpowiednim poziomie dojrzałości intelektualnej, orientacji w problemach kultury, literatury, języka;
 • analiza dotychczasowych poleceń matury ustnej i materiałów do ćwiczeń.

Kursy maturalne z języka polskiego na poziomie podstawowym oferują:

 • wykłady z historii literatury z elementami filozofii, sztuki i kultury;
 • ćwiczenia z arkuszami egzaminacyjnymi;
 • próbne egzaminy.

W czasie kursu uczniowie uczą się: badania struktury tekstu, określania tezy czytanego tekstu i wskazywania argumentów, czytania krytycznego, wyszukiwania pojęć kluczowych, transformacji tekstu, dostosowania formy tekstu do zadanego celu, streszczenia, tworzenia planu tekstu itp. Podnoszą świadomość językową w zakresie słownictwa, słowotwórstwa, składni, transformacji  opartych na równoważności jednostek języka i konstrukcji językowych, funkcji tekstu, cech gatunkowych tekstu, zagadnień stylistycznych np. rozpoznawanie cech tekstów należących do poszczególnych stylów funkcjonalnych polszczyzny (naukowego, popularnonaukowego, publicystycznego, potocznego, urzędowego, artystycznego), zabiegów stylizacyjnych (archaizacja, dialektyzacja, kolokwializacja).

Kursy maturalne język polski – wypracowanie:

Uczymy:

 • Umiejętności odbioru, analizy i interpretacji tekstu literackiego, tworzenia własnej wypowiedzi.
 • Zrozumienia załączonego tekstu literackiego.
 • Sformułowania własnego stanowiska (tezy lub hipotezy).
 • Rzeczowego uzasadnienia swojego stanowiska.
 • Odwołania się do załączonego tekstu oraz do wybranego tekstu Kultury.
 • Napisania wypowiedzi.

Przy interpretacji tekstu poetyckiego uczymy:

 • poznawania sensu tekstu,
 • postawienia tezy interpretacyjnej,
 • sformułowania argumentów uprawomocniających .

Kursy maturalne z języka polskiego – poziom rozszerzony

W czasie zajęć przygotowujemy uczniów do sprostania wymaganiom przy tworzeniu wypowiedzi argumentacyjnej, czyli: twórczego wykorzystania recenzji, szkicu, artykułu, eseju, umiejętności odwołania się do różnorodnych kontekstów kulturowych, określenia głównego problemu przedstawionego w tekście, rozważenia i oceny rozwiązania problemu, które autor przedstawił w tekście, odwołania się do innych tekstów Kultury.

Kursy maturalne z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

przygotowują również do interpretacji porównawczej utworów literackich. Doskonalimy umiejętność analizy zestawionych w temacie wypracowania fragmentów. Zaprezentowania zrozumianych przez ucznia sensów zawartych w tych tekstach, ustaleniu podobieństw bądź różnic między nimi przedstawieniu wniosków. Ćwiczymy umiejętność formułowania pogłębionego uzasadniania postawionej tezy, które znajdzie potwierdzenie w kontekstach literackich czy kulturowych.

Organizacja zajęć – kursy maturalne – język polski:

 • zajęcia odbywają się raz tygodniu i trwają 120 lub 135 min,
 • grupy liczą 7 – 14 osób,
 • kursy maturalne z języka polskiego odbywają się w pobliżu pl. Bankowego (Warszawa – Śródmieście),
 • Terminy i ceny kursów maturalnych podane są w zakładkach: „Terminy” oraz „Ceny i rabaty”.

Zapraszamy na kursy maturalne z języka polskiego!