Kursy maturalne online matematyka

Kursy maturalne matematyka online – CKU Pitagoras – Warszawa

Kursy maturalne z matematyki obejmują przygotowanie do matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem w pracy z licealistami oraz studentami, posiadającymi uprawnienia egzaminatora maturalnego.

Kursy maturalne z matematyki dają możliwość powtórzenia, uzupełnienia i usystematyzowania wiadomości oraz doskonalenia umiejętności pracy z arkuszami maturalnymi.

Kursy maturalne z matematyki organizujemy na 4 poziomach edukacyjnych:

 • P-1: Poziom podstawowy 1 (nauka od podstaw),
 • P-2: Poziom podstawowy 2 (nauka + powtórka),
 • R-3: Poziom rozszerzony 3 (uzupełnienie wiadomości + powtórka),
 • R-4: Poziom rozszerzony 4 (powtórka + rozszerzenie wiadomości).

Poziom uczestnika kursu ustalamy na podstawie testu diagnostycznego.

Cele edukacyjne – kursy maturalne matematyka:

 • umiejętność czytania i rozumienia tekstu matematycznego;
 • zdobywanie, porządkowanie i selekcjonowanie zdobytej wiedzy;
 • opanowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do oceny ilościowej i opisu zjawisk;
 • zdobycie umiejętności budowania odpowiednich modeli matematycznych w odniesieniu do opisywanej sytuacji;
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
 • zdobycie umiejętności samodzielnego modelowania matematycznego;
 • operowanie obiektami abstrakcyjnymi;
 • kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • kształtowanie systematyczności pracy;
 • kształtowanie właściwej organizacji pracy.

Korzyści – kursy maturalne matematyka:

 • bieżąca pomoc w ewentualnych problemach szkolnych,
 • lepsze oceny z matematyki w szkole,
 • wyższe wyniki z egzaminu maturalnego,
 • większe szanse na kontynuowanie nauki w wybranej szkole wyższej.

Metodyka – kursy maturalne matematyka:

 • wykład, wyjaśnienie, pogadanka, dyskusja;
 • ćwiczenia, burza mózgów;
 • praca z testami maturalnymi, mini-matury;
 • kartkówki, prace domowe;
 • próbna matura;
 • konsultacje.

System oceniania – kursy maturalne z matematyki:

Prace domowe, kartkówki i próbna matura z matematyki oceniane są procentowo, zgodnie z wymaganiami egzaminu maturalnego z matematyki.

Program zajęć – kursy maturalne matematyka

Program każdego kursu maturalnego z matematyki dostosowany jest do wymagań egzaminacyjnych oraz do potrzeb i możliwości uczniów.

Programowi hołduje powiedzenie profesora Zdzisława Opiala

Na lekcji nie wszystko musi być ścisłe, ale wszystko powinno być jasne”.

Program uwzględnia cały zakres podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym / rozszerzonym z matematyki. Głównym celem programu kursu jest przygotowanie zainteresowanych młodych ludzi do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym / rozszerzonym. 

Treści nauczania – kursy maturalne matematyka podstawowa

 • Działania w zbiorze liczb rzeczywistych,
 • Obliczenia procentowe,
 • Zbiory i przedziały w równaniach i nierównościach,
 • Funkcja liczbowa,
 • Funkcja liniowa,
 • Funkcja kwadratowa,
 • Sumy algebraiczne,
 • Funkcja wymierna,
 • Ciąg arytmetyczny,
 • Ciąg geometryczny,
 • Trygonometria,
 • Planimetria,
 • Geometria analityczna,
 • Stereometria,
 • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa,
 • Elementy statystyki,
 • Funkcja wykładnicza,
 • Dowody algebraiczne,
 • Dowody geometryczne.

Treści nauczania – kursy maturalne – matematyka rozszerzona

 • Liczby i ich zbiory;
 • Równania , nierówności i wyrażenia algebraiczne;
 • Funkcja i jej własności;
 • Ciągi liczbowe;
 • Trygonometria;
 • Planimetria;
 • Geometria analityczna;
 • Stereometria;
 • Kombinatoryka i prawdopodobieństwo oraz statystyka;
 • Rachunek różniczkowy i jego zastosowanie.

Organizacja zajęć – kursy maturalne z matematyki:

 • zajęcia odbywają się raz tygodniu i trwają 120 lub 135 min,
 • grupy liczą 7 – 14 osób,
 • kursy maturalne z matematyki odbywają się w pobliżu pl. Bankowego (Warszawa – Śródmieście),
 • Terminy i ceny kursów maturalnych podane są w zakładkach: „Terminy” oraz „Ceny i rabaty”.

Co wyróżnia kursy maturalne organizowane przez CKU Pitagoras – Warszawa?

 • Mamy bogate doświadczenie (od 21 lat przygotowujemy do egzaminów maturalnych z matematyki).
 • Uczymy w małych grupach, które dzielimy na poziomy zaawansowania.
 • Do każdego ucznia podchodzimy indywidualnie.
 • Współpracujemy z wybitnymi nauczycielami.
 • Zapewniamy lekcje próbne i możliwość rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania.
 • Gwarantujemy skuteczność lub zwrot kosztów kursu.

Zapraszamy również na kursy maturalne z innych przedmiotów!