Kursy maturalne wiedza o społeczeństwie (WOS)

Kursy maturalne wiedza o społeczeństwie (WOS) – CKU Pitagoras Warszawa

Wszyscy, którzy wybierają się na studia wymagające – w toku rekrutacji, bądź w dalszym procesie – wiedzy społeczno-politycznej powinni zainteresować się naszą ofertą. Kursy maturalne z wiedzy o społeczeństwie (WOS) w prostej i przyjaznej formie sprawią, że to, co wydaje się trudne i powoduje wybory innych przedmiotów, okaże się przystępne i dające nadzieję na oczekiwany wynik egzaminu a w następstwie studiowanie na wymarzonym kierunku studiów.

Kursy maturalne z wiedzy o społeczeństwie (WOS)

to okazja do powtórzenia i ugruntowania:

  • wiedzy i umiejętności jej stosowania do identyfikowania i analizowania problemów;
  • umiejętności rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
  • umiejętności wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
  • umiejętności dostrzegania współzależności we współczesnym świecie;
  • umiejętności wykorzystania np. danych statystycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów.

Poza wykładami i ćwiczeniami pracujemy wykorzystując arkusze egzaminacyjne, które sprawdzają umiejętności odpowiadania na pytania testowe i tworzenie wypowiedzi pisemnej.

Kursy maturalne – wiedza o społeczeństwie (WOS) – część testowa

Kursy maturalne z wiedzy o społeczeństwie ćwicząc zadania testowe budują umiejętności myślenia naukowego, uzyskiwania i interpretowania informacji, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych. Doskonalą umiejętność precyzyjnego rozumienia poleceń testowych: oceniania, porównywania, rozstrzygania, rozważenia, scharakteryzowania, udowodnienia, wyjaśnienia. Zakres tematyczny zajęć obejmuje: społeczeństwo, politykę, prawo, stosunki międzynarodowe.

Kursy maturalne – wiedza o społeczeństwie (WOS) – wypowiedź pisemna

Kursy maturalne z wiedzy o społeczeństwie przygotowując ucznia do stworzenia wypowiedzi pisemnej, powodują, że zdający potrafi: przedstawić wszystkie istotne aspekty zagadnienia, przeprowadzić poprawną selekcję i hierarchizację informacji, opisać problem w szerszym kontekście, wykazać się znajomością licznych pojęć związanych z danym zagadnieniem, wykazać się umiejętnością wyrażania opinii i formułowania ocen oraz wiązania ich z treściami opisowo-wyjaśniającymi w narracji. W konsekwencji zdający potrafi zaprezentować spójny, harmonijny i logiczny wywód.

Kursy maturalne z wiedzy o społeczeństwie (WOS) odbywają się:

  • w kameralnych grupach,
  • raz w tygodniu po 135 min,
  • w pobliżu pl. Bankowego (Warszawa – Śródmieście).

Zapraszamy również na kursy maturalne z innych przedmiotów!